Regulamin
 • 1. Preambuła i definicje

  • 1.1 Serwis internetowy trendmasters.pl jest serwisem społecznościowym, umożliwiającym jego użytkownikom nawiązywanie kontaktów, wymianę informacji, promocję i publikowanie informacji na swój temat.

  • 1.2 Definicje:

   • 1.2.1 Administrator – CreativeHarder Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 0000366325, REGON 280546101, NIP 952 211 79 64,
    o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 PLN,

   • 1.2.2 Konto - konto w trendmasters.pl o określonym przez Użytkownika loginie i haśle, zakładane przez danego Użytkownika po dokonaniu przez niego rejestracji, pozwalające, w zależności od aktualnych funkcjonalności Trend Masters, publikowanie i modyfikację danych opublikowanych w Profilu, modyfikację ustawień Konta;

   • 1.2.3 Trend Masters - serwis internetowy dostępny pod domeną trendmasters.pl;

   • 1.2.4 Regulamin - niniejszy regulamin określający w szczególności korzystania z Trend Masters prawa, obowiązki i zasady odpowiedzialności Administratora oraz Użytkowników, zasady ochrony danych osobowych;

   • 1.2.5 Profil - miejsce w Trend Masters, gdzie opublikowany jest zbiór informacji o Użytkowniku, w tym wymagane dane osobowe,

   • 1.2.6 Użytkownik - osoba korzystająca z Trend Masters, niezależnie od faktu dokonania rejestracji,

  • 1.3 Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Trend Masters.

 • 2. Rejestracja

  • 2.1 Użytkownikiem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

  • 2.2 Użytkownik może korzystać z Trend Masters jako Użytkownik zarejestrowany (posiadający Konto) lub niezarejestrowany (nie posiadający Konta). Administrator różnicuje funkcjonalność Trend Masters dla Użytkowników zarejestrowanych i niezarejestrowanych. Szczegółowe zasady korzystania z Trend Masters związane z rejestracją (lub jej brakiem) opisane są w zakładce FAQ. Użytkownicy niezarejestrowani mogą wyłącznie przeglądać Treści publiczne.

  • 2.3 Założenie Konta wymaga wypełnienia formularza udostępnionego Trend Masters i złożenia oświadczeń wymaganych przez Administratora.

  • 2.4 Zarówno podanie danych koniecznych dla założenia Konta, jak i korzystanie z usług Trend Masters są dobrowolne.

  • 2.5 Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania danych w swoim Profilu. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Administrator może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, Administrator zastrzega sobie prawo wezwać Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości, zablokować Konto Użytkownika do wyjaśnienia sprawy lub skasować Konto Użytkownika.

  • 2.6 Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta, udostępnianie swojego Konta jakimkolwiek osobom trzecim, korzystanie z Kont należących do osób trzecich.

  • 2.7 Z Konta może korzystać wyłącznie jedna osoba. Zakazane jest przenoszenie praw przysługujących Użytkownikowi, a wynikających z posiadania Konta na inne osoby, bez wyraźnej i uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Administratora. W szczególności zakazane jest przenoszenie uprawnień do Konta na innego Użytkownika.

  • 2.8 Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie przez Użytkownika z Trend Masters polega w szczególności na umieszczaniu lub udostępnianiu w Trend Masters Treści oznacza, iż Użytkownik zaświadcza, iż przysługują mu prawa do umieszczenia i/lub udostępnienia Treści oraz jest władny udzielić określonych w niniejszym Regulaminie licencji, zgód i zezwoleń. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie Użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań. Użytkownik korzysta z Trend Masters na własne ryzyko i jest odpowiedzialny w szczególności za wszelkie działania podejmowane w związku z korzystaniem z Trend Masters. 

  • 2.9 Użytkownik, który nie wyraża zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu nie są uprawnieni do korzystania z Trend Masters.

 • 3. Korzystanie z trendmasters.pl

  • 3.1 Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Trend Masters, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz zakres licencji udzielonej Administratorowi przez Użytkownika. Zasady techniczne działania i funkcjonalność Trend Masters są bliżej opisane w zakładce FAQ.
   W kwestiach w niniejszym Regulaminie nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

  • 3.2 W związku z korzystaniem z Trend Masters użytkownik nie nabywa jakichkolwiek praw do trendmasters.pl (ani jakiejkolwiek jego części), za wyjątkiem tych uprawnień, które wprost zostały mu przyznane w treści niniejszego Regulaminu.

  • 3.3 Dostęp do większości usług trenmasters.pl jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za dokonanie rejestracji oraz publikowanie informacji o Użytkowniku w Profilu. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Trend Masters, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

  • 3.4 Administrator zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania trendmasters.pl, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Trend Masters oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z trendmasters.pl.

  • 3.5 Trendmasters.pl ma charakter zasadniczo otwarty – zamieszczane przez Użytkownika Treści są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej w Profilu. W szczególności są one dostępne dla osób korzystających z sieci internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.

  • 3.6 Funkcjonalności trendmasters.pl  pozwalają w szczególności na:

   • 3.6.1 utworzenie Profilu;

   • 3.6.2 udostępnianie Profilu do zapoznawania się osobom trzecim;

   • 3.6.3 przeglądanie Profilu przez potencjalnych partnerów biznesowych.

  • 3.7 Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z trendmasters.pl w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi. Zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu):

   • 3.7.1 działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie trendmasters.pl;

   • 3.7.2 umieszczanie w trenmasters.pl Treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe (w szczególności zakazane jest umieszczenie w trenmasters.pl treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne);

   • 3.7.3 podszywanie się pod inne osoby;

   • 3.7.4 naruszanie w jakikolwiek sposób jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw własności intelektualnej, praw autorskich dóbr osobistych osób trzecich (prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci);

   • 3.7.5 inne zachowanie użytkownika w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi, w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy Administratora, dokonywanie włamań lub prób włamań do systemów informatycznych Administratora, dokonywanie włamań lub prób włamań na konta innych Użytkowników itp.;

   • 3.7.6 oprogramowania objętego prawami innych osób - bez właściwego upoważnienia.

  • 3.8 Naruszenie przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień punktu 3.7 powyżej stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia lub zablokowania Konta tego Użytkownika. W przypadku wykorzystania danego Profilu do prezentowania Treści sprzecznych z Regulaminem lub mających negatywny wpływ na wizerunek Trend Masters, Administrator zastrzega sobie prawo zablokowania albo usunięcia Konta takiego Użytkownika.

 • 4. Publikacja Treści w trendmasters.pl

  • 4.1 Użytkownik poprzez rozpowszechnianie Treści poprzez trendmasters.pl lub poprzez umieszczenie ich w trendmasters.pl wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez Administratora i innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, jak również w celu nawiązywania relacji biznesowych.

  • 4.2 Użytkownik udziela Administratorowi prawa
   do wykorzystywania i rozpowszechniania w prezentacjach oraz innych materiałach promocyjnych Trend Masters lub Administratora, Treści zamieszczonych przez Użytkownika w trendmasters.pl jego danych lub wypowiedzi, przedstawionych jako fragment szerszej całości (np. wizualizacji listy kontaktów albo dyskusji na forum zobrazowanej realnie istniejącymi danymi).

  • 4.3 Użytkownik prezentując Treści za pośrednictwem trendmasters.pl lub zamieszczając je w trendmasters.pl zrzeka się wszelkich roszczeń względem Administratora z tytułu wykorzystania (w tym usunięcia z trendmasters.pl bez podania przyczyny) tych Treści.

 • 5. Odpowiedzialność

  • 5.1 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę Treści publikowanych w trendmasters.pl przez Użytkownika.

  • 5.2 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w ramach Trend Masters, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

  • 5.3 Administrator wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z trendmasters.pl odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.

  • 5.4 Administrator nie odpowiada za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem trendmasters.pl, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań. Administrator nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania trendmasters.pl w całości albo w części.

  • 5.5 Funkcjonalności trendmasters.pl pozwalają na streaming Treści zamieszczanych przez Użytkownika w serwisach internetowych wydawanych przez osoby trzecie. Użytkownik potwierdza, że Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania/zaniechania osób trzecich wydających serwisy internetowe wskazane w zdaniu poprzednim.

  • 5.6 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu trendmasters.pl. Administrator nie wyklucza czasowego zawieszenia wydawania trendmasters.pl, przeprowadzania napraw lub konserwacji systemów obsługujących trendmasters.pl lub w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy trendmasters.pl.

  • 5.7 W przypadku gdy przerwa lub czasowe zawieszenie wydawania trendmasters.pl będą możliwe do przewidzenia, o ile to będzie możliwe i uzasadnione, Administrator powiadomi Użytkownika o takich zdarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem, wysyłając informację na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

 • 6. Dane osobowe i polityka prywatności

  • 6.1 Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest CreativeHarder Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Drwali 9a (04-840 Warszawa). Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika podane w formularzu rejestracyjnym, dane statystyczne gromadzone przy wykorzystaniu narzędzi udostępnianych w trendmasters.pl oraz inne dane udostępnione Administratorowi w związku z korzystaniem z trendmasters.pl przez Użytkownika. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu zapewnienia Użytkownikowi możliwości korzystania z trendmasters.pl, jak również w celach marketingu i promocji usług i towarów Administrator lub podmiotów trzecich. Administrator zastrzega sobie prawo przekazywania danych osobowych Użytkowników osobom trzecim w celach prowadzenia przez nie promocji lub reklamy usług lub towarów, na własną rzecz lub na zlecenie innych osób.

  • 6.2 Administrator przetwarza dane użytkownika zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 • 7. Reklamacje

  • 7.1 Zakłócenia w funkcjonowaniu trendmasters.pl, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Trend Masters mogą być reklamowane przez Użytkownika.

  • 7.2 Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Administratora.

  • 7.3 Reklamacje składane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem trendmasters.pl nie będą rozpatrywane. Administrator nie ma obowiązku przekazywania reklamacji właściwemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za realizację reklamacji.

 • 8. Przepisy przejściowe i końcowe

  • 8.1 Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, Administrator poinformuje Użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w trendmasters.pl obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian. Zmiana niniejszego Regulaminu obowiązuje Użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez Użytkownika trendmasters.pl po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.

 

 

POBIERZ APLIKACJE: